e‑WNDR
maart 2024

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met e‑WNDR. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten van e‑WNDR met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Acceptatieformulier: Het door de Klant te ondertekenen bewijs van aanvaarding van een Werkend Systeem.

Diensten: De door of namens e‑WNDR te verlenen diensten met betrekking tot de Installatie van zonne-energiesystemen en aanverwante diensten zoals nader omschreven in de Offerte of overeengekomen in een Overeenkomst.

Elektromonteur: De Elektromonteur zal alleen de aansluiting van het systeem op de meterkast verzorgen en waar afgesproken het systeem controleren, dit zonder het object waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd op te hoeven.

Installateur: Het installatiebedrijf dat e‑WNDR inschakelt voor advies, aflevering en installatie van de Producten. Hieronder valt ook de Elektromonteur.

Installatie: De werkzaamheden beschreven in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden

Klant: Iedere natuurlijk- of rechtspersoon die Producten en/of Diensten afneemt van e‑WNDR, of op een andere manier met e‑WNDR een Overeenkomst sluit.

Materialen: De voorwerpen en gereedschappen die de Installateur nodig heeft voor het installeren van de Producten.

Offerte: De offerte die e‑WNDR aan de Klant uitbrengt voor de levering van Producten en/of Diensten.

Onroerende zaak: Het gebouw – zoals het huis, de schuur of garage van de Klant – waarop de Producten worden gemonteerd of waar de meterkast zich bevindt.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen e‑WNDR en de Klant voor de levering van Producten en/of Diensten. De Overeenkomst bestaat uit de overeengekomen Offerte, de daartoe behorende bijlagen en deze Algemene Voorwaarden.

e‑WNDR: Het bedrijf e‑WNDR Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75193302.

Prijs: De prijs en de overige vergoedingen voor de Producten en/of Diensten die de Klant aan e‑WNDR verschuldigd is, zoals gespecificeerd in de Offerte en/of overeengekomen in de Overeenkomst.

Producten: De zonnepanelen, net als alle andere componenten en materialen die benodigd zijn voor het samenstellen van een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer/optimizer, de technische installatie en de draagconstructie.

Roerende zaak: Iedere zaak die niet een onroerende zaak is. In de geest van deze overeenkomst kan worden gedacht aan een camper, caravan, boot etc.

Werkend Systeem: een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer/optimizer, de technische installatie en de draagconstructie, dat door de Installateur is opgeleverd en getest op de juiste werking.

  1. Als er een afwijking is tussen deze algemene voorwaarden en de Offerte of Overeenkomst, dan hebben de afspraken in de Offerte of Overeenkomst voorrang.

Artikel 2: Offerte, Overeenkomst en levering

2.1 e‑WNDR heeft het recht om de Offerte in te trekken of te wijziging tot aan het moment dat de Offerte door de klant is ondertekend, of de klant zijn akkoord op de offerte heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte door de Klant. Aanvaarding kan op twee manieren:

2.3 e‑WNDR spant zich in om de bestelde producten binnen acht (8) weken na de totstandkoming van de Overeenkomst te leveren. Als de installatie van de Producten is overeengekomen, zal e‑WNDR zich inspannen om binnen twaalf (12) weken na de totstandkoming van de Overeenkomst een afspraak te maken voor de installatie van de Producten. Deze termijn en overige in de Overeenkomst genoemde leverings- en installatietermijnen zijn indicatief en niet fataal. De installatieafspraak zal in overleg met de Installateur worden gemaakt. Onder andere weersomstandigheden die de veiligheid in gevaar brengen kunnen het vereisen om de gemaakte leverings- en/of installatieafspraken te verzetten.

2.4 Als een wijziging in de omstandigheden vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum eveneens aangepast. Hieronder wordt onder andere begrepen de niet-beschikbaarheid of latere beschikbaarheid van Producten.

2.5 Als er vertraging ontstaat in de levering en/of Installatie door omstandigheden die aan de Klant toegerekend kunnen worden, wordt de leverings- en/of installatietermijn steeds verlengd met de tijd van de vertraging. Hieronder valt onder andere het niet aanwezig zijn tijdens een afspraak. De hierdoor extra gemaakte kosten komen voor rekening van de Klant.

2.6 e‑WNDR zal in principe de Producten en Diensten leveren die met de Klant zijn overeengekomen. Als dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van e‑WNDR mag worden verwacht, heeft e‑WNDR te allen tijde het recht om andere, technisch gelijkwaardige, of nieuwere versies van de Producten te leveren.

2.7 Kleine afwijkingen in de (specificaties van) de geleverde Producten ten opzichte van wat er in de Offerte is opgenomen, leveren in principe geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 Mits de Installatie wordt gedaan door e‑WNDR of een bij haar aangesloten derden, gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment van ondertekening van het Acceptatieformulier.

2.9 Het installatiewerk wordt als opgeleverd:

Artikel 3: Herroeping

3.1 Als er sprake is van een koop op afstand, of als de Overeenkomst is gesloten buiten de verkoopruimte, dan kan de klant gebruik maken van het wettelijk herroepingsrecht.

3.2 Het recht om de Overeenkomst te annuleren vervalt op het moment dat e‑WNDR, op verzoek van of in overleg met de Klant, aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door het (laten) uitvoeren van installatiewerkzaamheden.

Artikel 4: Prijs en betaling

4.1 Tenzij anders vermeld zijn alle door e‑WNDR genoemde prijzen en bedragen inclusief btw.

4.2 De Klant is aan e‑WNDR de Prijs verschuldigd zoals gespecificeerd in de Offerte. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals duidelijke onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door e‑WNDR worden gecorrigeerd.

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling in zijn geheel vooraf te zijn voldaan. Als hier van wordt afgeweken, dient de laatste betaling uiterlijk 14 dagen na oplevering te geschieden. Als de betaling niet of niet op tijd wordt gedaan, dan kan e‑WNDR het versturen van het bestelde opschorten en/of de installatieafspraak verzetten.

4.4 Als een Klant enige betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, is de Klant – zonder dat ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is e‑WNDR, onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. Dit geldt vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag dat de Klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.5 Als e‑WNDR na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is de Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste € 40. Levering van Producten en/of Diensten kan tot betaling van het factuurbedrag worden opgeschort.

4.6 De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Zolang de Klant niet al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen, blijven de geleverde en/of geïnstalleerde producten eigendom van e‑WNDR. De Klant zal in dat geval zorgen dat voor derden duidelijk is dat de eigendom van de Producten bij e‑WNDR berust. Onder derden wordt in ieder geval verstaan potentiele kopers van de onroerende- en/of roerende zaak, curatoren, beslagleggers en deurwaarders.

5.2 Zolang de eigendom van een Product niet op de Klant is overgegaan, mag deze het Product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de Producten verlenen, behalve voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de Producten, dan wel voor zover anders is overeengekomen.

5.3 Zolang de eigendom van de aan de Klant geleverde en/of bij de Klant geïnstalleerde Producten aan e‑WNDR toekomt, moet de Klant dit aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, als:

Als er sprake is van een van de voorgaande situaties, dan moet de Klant dit onmiddellijk schriftelijk aan e‑WNDR laten weten.

5.4 Zolang de eigendom van de geleverde en/of geïnstalleerde Producten aan e‑WNDR toekomt, is de Klant verplicht om e‑WNDR in te lichten als hij tot de verkoop van de onroerende- en/of roerende zaak waarop de geleverde en/of geïnstalleerde Producten zich bevindt overgaat.

5.5 De Klant is verplicht de Producten met de nodige zorgvuldigheid en als een goed huisvader te beheren.

5.6 e‑WNDR heeft het recht om de geleverde Producten terug te halen als de Klant, na ingebrekestelling door e‑WNDR, in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit onverminderd de overige aan e‑WNDR toekomende rechten. De Klant verleent e‑WNDR toestemming om de Producten zo nodig te verwijderen en terug te halen. De Klant zal e‑WNDR daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking van de Producten heeft of kan hebben plaatsgevonden. Verwijdering van de Producten komt voor rekening van de Klant. Bij verwijdering van de Producten is e‑WNDR niet gehouden de voor het Product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen.

Artikel 6: Installatie

6.1 De Klant kan er voor kiezen om zelf de producten te installeren, e‑WNDR zal dan alleen de Producten leveren. De Klant kan er ook voor kiezen om de producten zelf te installeren waarbij een door e‑WNDR ingeschakelde Elektromonteur het systeem controleert en aansluit op de meterkast. De Klant kan er ook voor kiezen om de levering van de Producten en de gehele installatie door e‑WNDR of een aangesloten derden te laten uitvoeren. De Installateur kan voorafgaand aan de Installatie de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden (laten) inspecteren.

6.2 Tenzij in de Offerte ook andere werkzaamheden zijn opgenomen, voert de Installateur standaard de volgende werkzaamheden uit:

6.3 Tenzij in de Offerte ook andere werkzaamheden zijn opgenomen, voert de Elektromonteur standaard de volgende werkzaamheden uit:

6.4 Alle overige door de Klant gewenste wijzigingen en toevoegingen aan de Diensten gelden als meerwerk. Meerwerk kan gedaan worden tegen een tarief van € 75,00 per uur exclusief benodigde onderdelen en Producten.

6.5 De Klant zorgt voor eigen rekening en risico dat:

6.6 Eventuele hulp vanuit e‑WNDR of haar vertegenwoordigers of Installateurs voor het voldoen aan de verplichtingen uit het vorige lid wordt aan de Klant doorberekend tegen een tarief van € 75,00 per uur.

6.7 De Klant dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, zodanig en op tijd worden uitgevoerd dat de uitvoering van de werkzaamheden door e‑WNDR, c.q. de Installateur, geen vertraging ondervindt.

6.8 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant op eigen initiatief voor aanvaarding van het aanbod ervoor zorgen dat zij zeker weet dat de benodigde constructie en draagkracht daarvan aanwezig is. De Klant is aansprakelijk tegenover e‑WNDR voor alle schade en kosten die e‑WNDR mocht lijden als gevolg van gebreken aan of onvoldoende draagkracht van die constructie.

6.9 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant op eigen initiatief voor aanvaarding van het aanbod ervoor zorgen dat zij zeker weet dat er geen bouwvergunning voor het plaatsen van de Producten vereist is of, als dat wel is vereist, de bouwvergunning is verkregen. Als blijkt dat de vereiste bouwvergunning wordt geweigerd, is de Klant aansprakelijk tegenover e‑WNDR voor alle schade en kosten die e‑WNDR daardoor mocht lijden.

6.10 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant op eigen initiatief voor aanvaarding van het aanbod ervoor zorgen dat zij zeker weet dat de Algemene Plaatselijke Verordening het plaatsen van Zonnepanelen op enige wijze verbiedt of inperkt. Als blijkt dat de Algemene Plaatselijke Verordening dit wel verbiedt of inperkt, dan is de Klant aansprakelijk tegenover e‑WNDR voor alle schade en kosten die e‑WNDR daardoor mocht lijden.

6.11 De Klant garandeert dat hij eigenaar is van de Onroerende- en/of roerende zaak, of dat hij toestemming voor de Installatie heeft van de verhuurder, vereniging van eigenaren of andere relevante rechthebbende.

6.12 Als het de Klant niet mogelijk is (bijvoorbeeld als gevolg van het niet aanwezig zijn van een toereikende dakconstructie, of door het weigeren van een bouwvergunning) de Overeenkomst na te komen, dan is de Klant aan e‑WNDR een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van het volledige overeengekomen bedrag.

6.13 De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

6.14 e‑WNDR spant zich in om de installatie tijdig uit te (doen) voeren. e‑WNDR is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade als zij er niet in slaagt de installatie tijdig uit te (doen) voeren.

6.15 De Installateur verricht geen aanvullende werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, hak-, metsel, timmer-, schilder- en stukadoorswerk.

6.16 Meer- en minderwerk, dat wil zeggen door de Klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk verminderingen van, het overeengekomen werk, kan in de vorm van een debet- of creditnota separaat met de Klant worden verrekend.

Artikel 7: Onvoorziene omstandigheden

7.1 Als er onvoorziene omstandigheden zich voordoen, dan meldt de Installateur of Elektromonteur dat zo snel mogelijk aan de Klant. Tenzij voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist, onderbreekt hij zijn werkzaamheden voor zover de onvoorziene omstandigheden dat nodig maakt.

7.2 Eventuele extra kosten die in verband met de onvoorziene omstandigheid zijn gemaakt, zullen door de klant worden vergoed.

7.3 Als de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen de partijen in gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 8: Garanties

8.1 e‑WNDR staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten. Dat houdt in dat als er tekortkomingen blijken in constructie, materiaal of afwerking tijdens de garantietermijn en als er op tijd is gereclameerd, of kosteloos zal herstellen of opnieuw leveren, of de betreffende zaak zal crediteren. De keuze is aan e‑WNDR, maar zal in overleg met de Klant gebeuren. Herstel of nieuwe levering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland, België en Luxemburg.

8.2 e‑WNDR heeft het recht om de rechten uit de garanties die zij verkrijgt van haar toeleveranciers, over te dragen aan de Klant.

8.3 Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.

8.4 Onverminderd wat erin de wet is bepaald, leidt reparatie of vervanging van de Producten niet tot verlenging van de geldende garantietermijn; de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.

8.5 Als de klant de Installatie niet door e‑WNDR of door haar ingeschakelde derden laat uitvoeren, dan moet de klant uiterlijk waarneembare tekortkomingen binnen zes (6) weken na levering reclameren. In andere gevallen binnen 24 uur na leveren. Dit op straffe van verlies op elke aansprakelijkheid tegenover e‑WNDR.

8.6 Reclames ten aanzien van overige tekortkomingen dienen plaats te vinden binnen 2 maanden na het blijken daarvan. Dit op straffe van verlies van elke aanspraak tegenover e‑WNDR.

8.7 Het recht van de Klant op garantie vervalt, als:

8.8 Uitgesloten van garantie zijn:

8.9 Na de garantieperiode is e‑WNDR niet meer aansprakelijk op basis van de contractuele garantie. Vorderingsrechten van de Klant uit hoofde van de contractuele garantie verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan van de vordering.

8.10 De standaard fabrieksgarantie van de aircotoestellen zijn twee jaar. Deze fabrieksgarantie gaat in nadat het aircotoestel operationeel is. De fabrieksgarantie kan worden uitgebreid naar vijf jaar nadat het aircotoestel operationeel is, mits er een onderhoudspakket is afgesloten. Een onderhoudspakket is enkel af te sluiten op een door ons geplaatste airco en dient binnen 2 maanden na plaatsingsdatum worden aangevraagd. Indien u na 2 maanden alsnog een onderhoudscontract wilt afsluiten dient u eerst een losse onderhoudsbeurt aan te vragen. Hierna heeft u de mogelijkheid om een budget onderhoudspakket af te sluiten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van e‑WNDR tegenover de Klant voor directe schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een wettelijke aansprakelijkheid en/of uit hoofde van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of grove schuld, is, per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen, beperkt tot het bedrag van Prijs die de Klant aan e‑WNDR betaalde.

9.2 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van e‑WNDR of door haar ingeschakelde derden, is e‑WNDR nooit gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding. Tenzij er sprake is van opzet van e‑WNDR zelf, is aansprakelijkheid van e‑WNDR voor gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.

9.3 In alle gevallen waarin e‑WNDR gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Producten en/of Diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

9.4 e‑WNDR aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Klant voor schade als gevolg van de omstandigheden genoemd in artikel 8.8.

9.5 De Klant vrijwaart e‑WNDR tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met de installatie, de werking en de aanwezigheid van de Producten.

9.6 e‑WNDR is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van het handelen van de installateur of Elektromonteur. De Klant dient in dat geval de installateur of Elektromonteur aansprakelijk te stellen

9.7 e‑WNDR is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant of een derde oploopt als de Klant ervoor kiest om zelf de installatie te doen of daar zelf een derde voor in te huren.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde Producten waaronder begrepen de Offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten berusten bij e‑WNDR, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Alle buiten de website door e‑WNDR uitgebrachte offertes zijn strikt persoonlijk en mogen niet openbaar gemaakt worden.

11.2 Op het moment de geheimhouding wordt geschonden is een direct opeisbare boete van 500 euro per dag direct opeisbaar met daarboven op de eventuele schade die de 500 euro per dag te boven gaat.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Ingeval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van e‑WNDR kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, of de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 13: Beëindiging en ontbinding

13.1 e‑WNDR heeft het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten, als:

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de opdrachtgever en e‑WNDR is onderworpen aan het Nederlands recht.14.2 Alle geschillen zullen eerst onderling worden opgelost. Als partijen er niet onderling uitkomen, dan zullen partijen het geschil via mediation proberen op te lossen. De mediator wordt in gezamenlijk overleg gekozen. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt het geschil beslecht door de rechter in Rotterdam.